| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Keskkonna projekt

Page history last edited by Laine 11 years, 10 months ago

8.klass

 

Keskkond - mina ja minu kodulinn

 

Projekti eesmärgid

Selle projekti kaudu õpivad õpilased märkama meid ümbritsevat olukorda ja uurima sellega seonduvaid keskonnaalaseid, majanduslikke ja eetilisi probleeme.

Töötades ühiselt meeskondades tutvuvad õpilased meie kodukoha erinevate avalike kohtade (busside peatused, pargid, kõnniteed) olukorraga ja uurivad, kuidas toimub jäätmekäitlus.

Informatsiooni hankimiseks kasutatakse mosaiikstrateegiat (see on koostööl põhinev õpistrateegia, mis võimaldab igal grupi liikmel keskenduda ühele aspektile uuritavas valdkonnas).

Kasutades vaatlus- ja uurimistulemusi koostavad õpilased videod oma soovituste, andmete ja arutelude kajastamiseks.

Videod laetakse YouTube.

Õpilased esitlevad oma videosid klassikaaslastele ja saadavad oma videod ka kohalikule vallavalitsusele soovitustega heakorra reguleerimiseks.

Projekti eesmärgid
•    koostöövõime arendamine;
•    suunata õpilasi märkama meid ümbritsevat keskkonda ja mõistma nende osa keskkonna muutumises;
•    anda oskus kasutada veebipõhiseid koostöö vahendeid, et nad oskaksid neid siis ka edaspidises õppetöös rakendada;
•    anda ülevaade Interneti turvalisusest, küberkiusamisest ja autorikaitsest, selgitada mõistet digitaalne jalajälg.

Projekti käik

1. tund Probleemid, rühmad

2. tund Probleemi sõnastamine, salvestamine

3. tund Õuesõpe

4. tund Interneti turvalisus, küberkiusamine, autorikaitse, digitaalne jalajälg

5. tund Pilditöötlus, video loomine

6. tund Video avaldamine ja ajaveebi embeedimine, esitlused, hinadmine 

7. tund Ettepanekud vallavalitsusele ja kokkuvõtted

Projekti planeerimine ja seotus õppekavaga

Õppemeetod, projekti juhtimine
Kasutatud IT vahendid

Õpilaste kaasatus, hindamine

Projekti tulemused ja mõju

 

 

Kokkuvõte

Selle projekti kaudu õppisid õpilased
1.    märkama meid ümbritsevat olukorda ja uurima sellega seonduvaid keskkonnaalaseid, majanduslikke ja eetilisi probleeme;
2.    kasutama erinevad tarbe- ja õpitarkvarasid, veebipõhiseid sotsiaalseid (koostöö) tarkvarasid;
3.    said ülevaate Internetituravalisusest ja autorikaitsest.
Õpilased töötasid ühiselt meeskondades tutvudes meie kodukoha erinevate avalike kohtade (busside peatused, pargid, kõnniteed) olukorraga ja uurisid, kuidas toimub jäätmekäitlus.
Õpilased edastasid oma ettepanekud kaasõpilastele ja kohalikule vallavalitsusele olukorra parandamiseks, andes teada, et nad on märganud probleeme ja on valmis probleemide lahendamisega tegelema.

 

Ülevaade

http://tpkharidustehnoloog.pbworks.com/w/page/50674946/Pildid 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.